2-GENEL GEREKÇE ASTSUBAY TANIMININ DEĞİŞTİRİLMESİ

Günümüzden tam yetmiş yıl önce yürürlüğe giren 5802 sayılı Astsubay Kanunu ile “Astsubay” tanımı

GENEL GEREKÇE

Günümüzden tam yetmiş yıl önce yürürlüğe giren 5802 sayılı Astsubay Kanunu ile “Astsubay” tanımı yapıldı. 5802 sayılı Astsubay Kanununun gerek Komisyon görüşmelerinde gerekse de Genel Kurul görüşmelerinde “Astsubay” kelimesi üzerinde çok tartışmalar yaşandı. Millî Savunma Komisyonu verdiği raporunda şu sözlere yer verdi; “Ancak bu sınıfa verilen (astsubay) adı üzerinde komisyonumuzca uzun uzadıya yapılan tartışmalar sonunda; Mevcut askerî mevzuatımız arasındaki 2771 sayılı Ordu Dahilî Hizmet Kanununun ikinci maddesinde askerî rütbeleri gösteren şemada subaylar; astsubay, üstsubay, general ve amiraller suretiyle üç gruba ayrılmış ve astsubay tabiri asteğmen, üsteğmen, yüzbaşıya kadar olan olan subaylar grubuna verilmiş ve uzun zamandan beri alışılmış umumi bir unvan olmasına ve hattâ diğer kanunlara da bu suretle intikal etmiş bulunmasına ve esasen teklif edilen kanun tasarısı ile ihdas edilen sınıf hakiki mânası ile bir subay sınıfı olmayıp subaylara yardımcı bir mahiyet taşımakta olmasına binaen her iki bakımdan zuhuru muhtemel iltibas ve yanlış anlayışları önlemek ve bu kanunun ruh ve manasına daha uygun olmak maksadıyla bu sınıfın (küçük subay) olarak isimlendirilmesi muvafık görülmüş ve kanunun adı ve bütün maddelerinde geçen astsubay kelimeleri bu suretle düzeltilmiştir.” denmiştir. Plan ve Bütçe Komisyonu ise; Hükümetin teklifi ile astsubay adının küçük subaya çevrilmesiyle bahsi geçen mahzurun ortadan kalkmayacağı gerekçesiyle astsubay kelimesinin kanun tasarısında olduğu gibi kalmasını uygun görmüş ve tanımlara o şekilde geçmiştir. 2771 sayılı Kanunun 2’nci maddesindeki astsubay kelimesinin de kaldırılarak subay şekline çevrilmesi sonucunda astsubay kanununa konulması gereken tanımın “Astsubay” olması şeklinde çözüm getirmiştir.

Astsubay sınıfı gerçekten Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda mı teşkil edildi? Yoksa “Astsubay yardımcıdır”, yani; “Asli bir görevi yoktur” diyerek aslında kanun koyucu astsubayı bir yere çekmeye çalışmış ve bunda da başarılı olmuştur. Tam yetmiş yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hakkında astsubaylarla bu konu ile ilgili çıkarılan kanunlarda astsubay tanımındaki “Yardımcı” ifadesi hep ön plana çıkarıldı. 1967 yılında yürürlüğe giren Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 208’nci maddesi k) bendi ile 5802 sayılı Astsubay Kanunu yürürlükten kaldırılırken sadece astsubay tanımının olduğu birinci maddesi hariç bırakıldı.

Kanun Teklifimizle astsubay tanımı yeniden yapılmış ve yetmiş yıl önce adeta astsubay tanımına yapıştırılan “Yardımcı” tanımının kaldırılması amaçlanmaktadır.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Madde ile, tam yetmiş yıl önce yürürlüğe 5802 sayılı Kanunla yapılan astsubay tanımı, aradan geçen bunca yıla ve baş döndürücü hızla değişen çağın getirdiği yeniliklere uyum sağlayamamış ve günümüze uygun olmayan bir görev tanımı ile öylece kalmıştır.

Bilimsel ve teknik alanda yetişmiş ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin profesyonel insan gücünün önemli bir kısmını oluşturan astsubayların askerlik mesleğinin en yıpratıcı işlerinde görev aldığı aşikardır.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin emir ve komuta zincirinde yer alan asli ve en önemli unsurlardan birisi de astsubaylardır. Ülkeleri için şerefli meslekleri uğruna bir ömrü feda eden, en ücra yurt köşelerinde canı pahasına görev yapan, aile fertlerinin de aynı kaderi kendileriyle paylaştığı bu şerefli camianın cefakâr ve fedakâr mensuplarının çok ciddi ve birikmiş sorunları acil çözümler beklemektedir. Bu gerçekler doğrultusunda astsubay tanımı yeniden yapılarak görevleriyle uygun hale getirilmesi amaçlanmıştır.

MADDE 2- Yürürlük maddesidir.

MADDE 3- Yürütme maddesidir

926 SAYILI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 27/7/1967 tarih ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nun Ek-21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Astsubaylar: Ek Madde 21– ASTSUBAY: Türk Silahlı Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarında gerekli teknik, taktik, ikmal, sevk, bakım, onarım, eğitim, güvenlik, asayiş, adli, idari ve idareye icra ve komuta eden, makam ve memuriyet itibari ile emretme selehayetini haiz Astsubay Astçavuştan, Astsubay Kıdemli Başçavuşa kadar rütbeye haiz askeri şahıslara astsubay adı verilir.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu