ASTEĞMEN RÜTBESİNİN HİKAYESİ

Sayın Fahrettin BAĞRI @FahrettinBagri ARŞİVİNDEN....

HARP OKULU MEZUNU (MUVAZZAF SUBAYLARDA) <<ASTEĞMEN>> RÜTBESİNİN HİKAYESİ

KANUN NO: 863 : Ordu zabitan heyetine mahsus terfi Kanunu
Kabul Tarihi: 29/05/1926
BEŞİNCİ MADDE — İlk zabitlik rütbesine ayni günde terfi etmiş olan zabitan beynindeki kıdem, mektep tahsilinde kazandıkları ehliyet numaralarına göredir. Ayni nasıplı zabitandan Harbiye mektebinden  çıkanlar diğer suretle yetişmiş olanlara takaddüm ederler (Öne geçerler). Ayni günde terfi eden zabitan beynindeki kıdem evvelki rütbelerindeki nasıp tarihlerine göre hesap olunur.

SEKİZİNCİ MADDE— Zabitanın divanı harplerce mahkûm edildikleri hapislik müddetleri kıdemlerinden kesilir. Mezuniyetlerini kabule şayan mazerete müstenit olmaksızın geçirdikleri bilmuhakeme sabit olanların izinsiz geçirdikleri müddetler kıdemlerinden kesilir.

N O T: Burada hemen 1951 yılında yürürlüğe giren Astsubay Kanunundan konu ile ilgili maddeyi ekleyelim izninizle;
KANUN NO: 5802 : Astsubay Kanunu
Kabul Tarihi: 02/07/1961

ON DÖRDÜNCÜ MADDE— Astsubayların mahkûm edildikleri şahsi hürriyeti bağlayıcı cezalar (kısa hapis cezaları hariç) kıdemlerinden ve fiilî hizmetlerinden indirilir. Şu kadar ki, bu cezaların infaz edilmiş olması şarttır. Şartları haiz iseler terfi muameleleri cezalarının çektirilmesini mütaakıp derhal yapılır.

Mazeretsiz izin tecavüzü ile veya firar haliyle geçirdikleri mahkeme kararıyla sabit olan süreler de kıdemden ve fiilî hizmetten indirilir.

KANUN NO: 863 : Ordu zabitan heyetine mahsus terfi Kanunu

ONUNCU MADDE — Umum zabitanın terfie hak kazanmaları için her rütbede fiilen asgarî bulunacakları müddet âtide gösterilmiştir.

Zabit vekili 6 ay
Mülâzim 3 sene

Harbiye mektebinden çıkan zabitana zabit vekili rütbesi verilir. Bunlar altı ay sonra gösterecekleri liyakate nazaran mafevkleri tarafından yapılacak teklifle münhal aranmayarak mülâzimliğe nasbolunurlar.

ON YEDİNCİ MADDE— Terfiler, her sene 30 ağustos Zafer bayramı günü o sene için muteber kadrodaki münhallere göre yapılır.
———————————————————–
KANUN NO: 4273 : Subaylar heyetine mahsus terfi Kanunu
Kabul Tarihi: 19/06/1942
BEŞÎNCÎ MADDE— İlk subaylık rütbesine aynı günde terfi etmiş olan subaylar arasındaki kıdem, okulda kazandıkları ehliyet numaralarına göredir. Aynı nasıplı subaylardan Harp okulundan çıkanlar, diğer suretle yetişmiş olanlardan önce sıralanırlar. Aynı günde terfi eden subaylar arasındaki kıdem, evvelki rütbelerindeki nasıp tarihlerine göre hesap olunur.

SEKİZİNCİ MADDE — Subaylarla askerî memurların askerî mahkemelerce Askerî ceza kanununa göre mahkûm edildikleri şahsi hürriyeti tahdit eden ceza müddetleri kıdemlerinden kesilir.

ONUNCU MADDE — Bütün subayların terfie hak kazanmaları için her rütbede fiili olarak en az bulunacakları müddet aşağıda gösterilmiştir:
Asteğmen 6 ay
Teğmen 3 sene

Harp okulunu muvaffakiyetle bitirenlere asteğmenlik rütbesi verilir. Bunlar altı ay sonra gösterecekleri liyakate göre üstleri tarafından yapılacak teklifle münhal aranmayarak teğmenliğe nasbolunurlar.

ON YEDiNCÎ MADDE— Terfiler her sene 30 ağustos zafer bayramı günü o sene için muteber kadrodaki münhallere göre yapılır.

ON SEKÎZtNCÎ MADDE— Terfide esas olan ehliyet, sicil ile taayyün eder. Siciller de hususi talimatnamesine göre tanzim olumır. Bunda esas, bedenen, ahlâkan ve ilmen vazifesinde ehliyet ve üst vazifeye liyakattir.
—————————————
KANUN NO: 926
Kabul Tarihi: 27/7/1967
(YIL 1967 – KANUN İLK YAYIMLANDIĞINDA)

a) Askerî eğitim
MADDE 15.— Silâhlı Kuvvetler veya kendi hesabına üniversitenin çeşitli fakültelerini veya yüksek okulları bitirenler muvazzaf subay nasbedilmeden evvel askerî bir eğitime tabi tutulurlar. Başarı gösteremiyenler mütaakıp dönem eğitime katılırlar.

I – Kapsam:
MADDE 28. — Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup subayların; rütbeleri, bekleme süreleri, nasıpları, rütbe terfii ve kademe terfii şartları bu Kanun hükümlerine tabidir.

II – Rütbeler
MADDE 29. — Türk Süâhlı Kuvvetlerindeki subay rütbeleri aşağıda gösterilmiştir :
Asteğmen
Teğmen

MADDE 30. — Subayların normal bekleme süreleri aşağıda gösterilmiştir :
Asteğmen 1 yıl
Teğmen 3 yıl

II – Subaylığa nasıp

MADDE 35.Muhtelif okulları bitiren subayların nasıpları aşağıdaki esaslara göre yapılır:

 1. a) Harbokullarını bitirenler, o yılın 30 Ağustosunda teğmen
 2. b) Yedek subay okullarını bitirenler, bitirdikleri ayın sonunda asteğmen
 3. c) Silâhlı Kuvvetler hesabına fakülte ve yüksek okulları bitirenler, askerlik eğitimini de başarı ile bitirdikleri takdirde, bunlardan tahsil süresi dört yıl ve daha fazla olanlar teğmenliğe, tahsil süresi dört yıldan az olanlar asteğmenliğe, fakülte ve yüksek okulları bitirdikleri ayın sonundan geçerli olmak üzere naspedilirler. Aynı sınıfta subaylığa naspedileceklerin imtihan tarihleri arasında fark bulunduğu takdirde, nasıpları en son imtihan tarihinde birleştirilir.
 4. d) Fakülte ve yüksek okulları kendi hesabına bitirip ara vermeden branşları ile ilgili muvazzaf subaylığa geçmek isteyenler, şartları haiz oldukları ve askerlik eğitimini de başarı ile bitirdikleri takdirde (c) fıkrasına göre subaylığa naspedilirler. Ancak, bunlardan fakülteleri bitirdikleri tarih ile müracaat tarihleri arasında fark bulunanların nasıpları katıldıkları askerî eğitimin başlangıç tarihine götürülür.
 5. e) Yedek subaylıktan muvazzaf subaylığa geçirilenlerin, . yedek subaylık hizmetleri bekleme sürelerinden sayılır ve subaylığa nasıpları yedek subay okuluna katıldıkları ayın son gününe götürülür. Müteakip rütbelere terfileri bu nasıplarına ve yukarıdaki fıkralar ile 31, 32 ve 64 ncü maddeler hükümlerine göre yürütülür.
  ————————————————

  KANUN NO: 1424
  Kabul Tarihi : 07/07/1971


  MADDE 2. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetlen Personel Kanununun 15 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
 6. a) Askerî Eğitim
  Madde 15.
  — Silâhlı Kuvvetler veya kendi hesabına üniversitenin çeşitli fakültelerini veya yüksek okulları bitirenler muvazzaf subay nasbedilmeden evvel askerî bir eğitime tabi tutulurlar. Başarı gösteremiyenler mütaakıp dönem eğitime katılırlar. Bunlardan ikinci dönem eğitiminde de basarı gösteremiyenler 35 nci madde (c) bendindeki başarı şartı aranmaksızın subay nasbedilirler. Ancak, nasbedildikleri rütbe bekleme süresi bir yıl uzatılır.MADDE 6. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 35 nci maddesinin (c) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
  Madde 35.c) Silâhlı Kuvvetler hesabına fakülte ve yüksek okulları bitirenler, askerlik eğitimini de başarı ile bitirdikleri takdirde, bunlardan tahsil süresi Harb Okulu öğrenim süresi kadar veya daha fazla olanlar teğmenliğe, tahsil süresi Harb Okulu öğrenim süresinden yıl olarak az olanlar asteğmenliğe, fakülte ve yüksek okulları bitirdikleri ayın sonunda geçerli olmak üzere naspedilirler. Aynı sınıfta subaylığa naspedileceklerin sınav tarihleri arasında fark bulunduğu takdirde, nasıpları en son sınav tarihinde birleştirilir.N O T: Hangi ibareler ve cümlelerin değiştirildiğini görmek için 1967 yılında ilk yayımlanan 926’nın Madde-35/c bendini tekrar görelim izninizle;
  c) Silâhlı Kuvvetler hesabına fakülte ve yüksek okulları bitirenler, askerlik eğitimini de başarı ile bitirdikleri takdirde, bunlardan tahsil süresi dört yıl ve daha fazla olanlar teğmenliğe, tahsil süresi dört yıldan az olanlar asteğmenliğe, fakülte ve yüksek okulları bitirdikleri ayın sonundan geçerli olmak üzere naspedilirler. Aynı sınıfta subaylığa naspedileceklerin imtihan tarihleri arasında fark bulunduğu takdirde, nasıpları en son imtihan tarihinde birleştirilir.
  ———————————————————————

  KANUN NO: 1923

  Kabul Tarihi : 03/07/1975

  MADDE 6. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1424 sayılı Kanunla değişik 15’nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 7. a) ASKERÎ EĞİTİM
  Madde 15.— Silâhlı Kuvvetler veya kendi hesabına üniversitenin çeşitli fakültelerini veya yüksek okulları bitirenler, subay naspedildikten sonra sınıfı ile ilgili bir göreve atanırlar.
  Bu gibiler naspedildikleri rütbede ilk açılacak askerî eğitime tabi tutulurlar. Başarı gösteremeyenler görevlerine dönerek sonraki dönem eğitimine katılırlar. Bunlardan ikinci dönem eğitimde de başarı gösteremeyenler görevlerine iade edilirler ve yeniden eğitime tabi tutulmazlar. Bu gibilerin naspedildikleri rütbeye ait bekleme süresi bir yıl uzatılır.YEDEK SUBAYLIKTAN MUVAZZAF SUBAYLIĞA GEÇME

Madde 19.Fakülteleri veya yüksek okulları bitirerek Silâhlı Kuvvetlerde askerlik hizmetine başlayan ve yedek subay okuluna girişlerinde otuz yaşından büyük olmayan yedek subaylardan muvazzaf subaylığa geçmek isteyenler 14 ncü maddede yazılı şartlar dahilinde muvazzaf subaylığa nakledilebilirler.
Terhislerini müteakip başvuranların da yukardaki şartları haiz olmak koşulu ile ihtiyaç da varsa muvazzaf subaylığa nakilleri yapılabilir.

SUBAYLIĞA NASIP
Madde 35.—
Harp okullarını veya fakülte ve yüksek okulları bitirenlerin subaylığa nasıpları aşağıdaki esaslara göre yapılır :
a) Harp okullarını bitirenler, aşağıdaki istisnalar saklı kalmak koşuluyla, o yılın 30 Ağustosunda teğmenliğe naspedilirler.
1. Harp okullarını bitirip de teğmen naspedilmeden önce subaylar hakkında açığa alınmayı gerektiren bir suçtan haklarında kamu davası açılanlar veya herhangi bir suçtan tutuklanan ya da gözaltına alınanların teğmenliğe nasıpları yapılmaz. Bunlardan öğrencilik hukukunun kaybedilmesine sebep olacak şekilde mahkum olanlarla okul yüksek disiplin kurulunca okulla ilişiğinin kesilmesine karar alınanlar hariç olmak üzere haklarında mahkumiyete veya kovuşturmaya yer olmadığına, beraata veya kamu davasının her ne sebeple olursa olsun ortadan kaldırılmasına karar verilenlerle gözaltına alınanlardan başka bir işlem yapılmaksızın serbest bırakılanlar, teğmenliğe naspedilir ve nasıpları emsalleri tarihine götürülür.

 1. Kazaî, idarî veya sıhhî zorunluluklar nedeniyle harp okullarını 30 Ağustostan sonra bitirenler, bitirdikleri ayın sonundan geçerli olarak teğmenliğe naspedilirler. Bunların nasıpları emsalleri tarihine götürülür.
 2. b) Yedek subay okullarım bitirenler, bitirdikleri ayın sonunda asteğmen naspedilirler.
 3. c) Silâhlı Kuvvetler hesabına fakülte veya yüksek okullarda okuyan askerî öğrenciler, fakülte veya yüksek okulu bitirdikleri ayın sonundan geçerli olmak üzere teğmenliğe naspedilirler. Aynı sınıfta subaylığa naspedileceklerin sınav tarihleri arasında fark bulunduğu takdirde nasıp tarihleri her sınav döneminin en son sınav tarihinde birleştirilir. Ancak bunlardan fakülte veya yüksek okulları bitirip de teğmenliğe naspedilmeden önce durumları bu maddenin (a) bendi (1) ve (2) nci alt bentlerine uyanlar hakkında da aynı hüküm uygulanır.
 4. d) Fakülte veya yüksek okulları kendi hesabına bitirip de bitiriş tarihinden itibaren 30 gün içinde branşları ile ilgili muvazzaf subaylığa geçmek isteyenler, şartları haiz oldukları takdirde fakülte veya yüksek okulu bitirdikleri aynı sonundan geçerli olarak teğmenliğe naspedilirler. Ancak, bunlardan fakülteleri veya yüksek okulları bitirdikleri tarih ile müracaat tarihleri arasında 30 günden fazla fark bulunanların nasıpları müracaat ettikleri ayın son gününe getirilir.
 5. e) Yedek subaylıktan muvazzaf subaylığa geçirilenlerin, yedek subaylık hizmetleri bekleme sürelerinden sayılır ve subaylığa nasıpları yedek subay okuluna katıldıkları ayın son gününe götürülür. Müteakip rütbelere terfileri bu nasıplarına ve yakardaki fıkralar ile 31, 32 ve 64 ncü maddeler hükümlerine göre yürütülür. Nasıp düzeltmesinden dolayı maaş, maaş farkı ve diğer özlük hakları ödenmez.
 6. f) Fakülte veya yüksek okulları kendi hesabına bitirip de bitiriş tarihinden itibaren 30 gün içinde öğrenimlerinin ilgilendirdiği branşta muvazzaf subaylığa geçmek için müracaat eden ve 14 ncü madde çerçevesinde müracaatları kabul edilen astsubaylar, fakülte veya yüksek okulu bitirdikleri ayın sonundan geçerli olarak teğmenliğe naspedilirler. Ancak bunlardan fakülte veya yüksek okulları bitirdikleri tarih ile müracaat tarihleri arasında 30 günden fazla fark bulunanların nasıpları müracaat ettikleri ayın son gününe götürülür.
  —————————————————————
  KANUN NO: 926
  Kabul Tarihi: 27/7/1967
  (MEVCUT DURUM)
  II – Fakülte veya yüksek okul mezunlarının muvazzaf subay nasbedilmesi

Madde 14 – (Değişik: 22/5/2012- 6318/45 md.)

(Değişik birinci fıkra: 26/6/2012-6336/ 12 md.) En az dört yıl süreli fakülte veya yüksekokulları bitiren kadın veya erkeklerden muvazzaf subay olmak için başvuranlar; düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmiyedi yaşını, lisansüstü öğrenimi tamamlamış olanlarda ise otuziki yaşını, uzmanlığını tamamlamış tabipler için otuzbeş yaşını bitirmemiş olmak, yedek subay olma koşullarını taşımak, yönetmelikte öngörülen sınavlar ile uygulanacak temel askerlik eğitiminde başarılı olmak ve diğer nitelikleri de haiz bulunmak şartıyla (…)(4) harp okullarında yetiştirilemeyen veya yeterince yetiştirilemeyen sınıflarda muvazzaf subaylığa naspedilebilirler.

(Değişik: 26/6/2012-6336/ 12 md.) En az dört yıl süreli fakülte veya yüksekokulları bitirip Türk Silahlı Kuvvetlerinde askerlik hizmetine başladıklarında düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmiyedi yaşını, lisansüstü öğrenimi tamamlamış olanlarda ise otuziki yaşını bitirmemiş olanlardan muvazzaf subaylığa geçmek isteyenler, birinci fıkrada yazılı şartlar dahilinde muvazzaf subaylığa naspedilebilirler. Bunlardan, terhislerini müteakip başvuranlar ile askerlik hizmeti esnasında veya terhislerini müteakip en az dört yıl süreli fakülte veya yüksekokulları bitirip başvuranlar da birinci fıkra hükümlerine göre muvazzaf subaylığa naspedilebilirler.

a) Askeri eğitim:
Madde 15(Değişik: 26/3/1982 – 2642/4 md.) Silahlı Kuvvetler veya kendi hesabına fakülte veya yüksek okulları bitirenler ile lisansüstü öğrenimi tamamlayanlar subay nasbedildikten sonra nakledildikleri sınıfları ile ilgili bir göreve atanırlar.

III – Yedek subaylıktan muvazzaf subaylığa geçme:
Madde 19 – (Mülga: 26/3/1982 – 2642/24 md.)

I – Kapsam:
Madde 28 – Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup subayların; rütbeleri, bekleme süreleri, nasıpları, rütbe terfii ve kademe ilerlemesi şartları bu kanun hükümlerine tabidir.

Madde 30 – (Değişik: 6/5/1993 – 3909/1 md.)
Subayların normal bekleme süreleri aşağıda gösterilmiştir.
Asteğmen 8 Ay
Teğmen 3 Yıl

II – Subaylığa nasıp:
Madde 35 – (Değişik: 3/7/1975 – 1923/14 md.)
Harp okullarını veya fakülte ve yüksek okulları bitirenlerin subaylığa nasıpları aşağıdaki esaslara göre yapılır:
a) Harp okullarını bitirenler, aşağıdaki istisnalar saklı kalmak koşuluyla, o yılın 30 Ağustos’unda teğmenliğe naspedilirler.
b) (Değişik: 22/1/2015 – 6586/42 md.) Yedek subay okullarını bitirenler, bitirdikleri tarihten geçerli olmak üzere asteğmen naspedilirler.
d) (Değişik: 11/2/2014-6519/26 md.) Fakülte veya yüksekokulları kendi hesaplarına bitirenlerden Türk Silahlı Kuvvetlerinde branşları ile ilgili muvazzaf subaylığa geçme talebinde bulunanlar, subaylığa nasıp onayı tarihinden geçerli olarak muvazzaf subay nasbedilirler. Bu personelin subaylık nasıpları hangi tarihte olursa olsun, kademe ilerlemesi veya üst rütbeye yükselmelerine esas olacak nasıpları onay takvim yılının 30 Ağustos tarihi esas alınır ve kademe ilerlemesi veya üst rütbeye yükselmelerinde 31 ve 32 nci madde hükümlerine göre işlem yapılır.
Nasıp düzeltilmesinden ötürü maaş, maaş farkı ödenmez ve diğer özlük hakları verilmez.

 1. e) (Değişik: 11/2/2014-6519/26 md.) Askerlik hizmeti esnasında veya terhisini müteakip muvazzaf subaylığa geçirilmesi uygun görülenler, subaylığa nasıp onayı tarihinden geçerli olarak muvazzaf subay naspedilirler. Bunların askerlik hizmetinde geçen süreleri nasıp tarihine eklenerek bekleme süresinden sayılır ve üst rütbeye terfileri, bu şekilde bulunan nasıplarına ve bu fıkranın (d) bendi ile 31, 32 ve 64 üncü maddelere göre yürütülür. Nasıp düzeltilmesinden dolayı maaş, maaş farkı ödenmez ve diğer özlük hakları verilmez.
  =================================================
  ASTSUBAYLARDAKİ DURUMU DA GÖRELİM…N O T: Burada hemen 1951 yılında yürürlüğe giren Astsubay Kanunundan konu ile ilgili maddeyi ekleyelim izninizle;
  KANUN NO: 5802: Astsubay Kanunu
  Kabul Tarihi: 02/07/1961

  Kadrosuz yükselme
  ON BÎRÎNCÎ MADDE — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesindeki kadrosuz terfilere ait hüküm astsubaylar hakkında da uygulanır. Ancak bunlara 60 lira aylık aslından yukarı maaş verilmez.KANUN NO: 926
  Kabul Tarihi: 27/7/1967
  (YIL 1967 KANUN İLK YAYIMLANDIĞINDA)

  Astsubaylar

I – Kaynak
MADDE 67.— Silahlı Kuvvetler için muvazzaf astsubay kaynakları astsubay okullarıdır.

II – Yetiştirme
MADDE 68. — Muvazzaf astsubay olacaklarda aranacak şartlar ile astsubay okulu öğrencileri hakkında uygulanacak esaslar aşağıda gösterilmiştir:

 1. a) Muvazzaf astsubay olabilmek için en az ortaokul veya eş idi bir okulu bitirdikten sonra öğrenim süresi en az üç yıl olan astsubay okullarından birini bitirmek ve on sekiz yaşını tamamlamış olmak şarttır.V – Kadroların bildirilmesi
  MADDE 89. — Terfi edecek astsubayların kadrolarının tesbiti hakkında 41 nci madde esasları uygulanır.N O T: 41’inci madde esaslarını görelim izninizle;

  IV Kadroların bildirilmesi
  MADDE 41. — Kara, Deniz ve Hava kuvvetlerine ve Jandarma Genel Komutanlığına ait kadrolar her yılın Mayıs ayında sınıf ve rütbe belirtilerek Genelkurmay Başkanlığınca değerlendirme kurullarına tevdi edilmek üzere kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığına bildirilir.

VI – Çok sınıflı kadrolar
MADDE 90.— Çok sınıflı astsubay kadrolarının dağıtımı hakkında 42 nci madde esasları uygulanır.

N O T: 42’nci madde esaslarını da görelim izninizle;

V – Çok sınıflı kadrolar
MADDE 42. — Çeşitli sınıflarca yürütülebilen (çok sınıflı) kadrolar, bu kadrolarda gösterilen sınıflara; sınıfların kadro mevcutları oranında dağıtılır.
VIII – Kadrosuzluktan terfi edemiyen astsubaylar hakkında yapılacak işlem

MADDE 92.— Kadrosuzluktan terfi edemeyen astsubaylar hakkında aşağıdaki şekilde işlem yapılır :
a) Rütbe terfii için gerekli yeterlik grubuna girip de kadroda açık bulunmadığından terfi edemeyen astsubaylar müteakip yıllarda yeniden değerlendirilirler.
b) (a) bendi gereğince yapılan değerlendirme sonucunda terfi edenlerin yeni rütbelerindeki bekleme sürelerinin başlangıcı rütbeye nasıp tarihidir. Bu gibiler yükseldikleri yeni rütbelerinin bekleme sürelerine tabidirler.
———————————————————————–
KANUN NO: 926
Kabul Tarihi: 27/7/1967
(MEVCUT DURUM)

IV- Kadroların tespiti, muvazzaf subay kadro oranları ve albayların fiili hizmet süresinin uzatılması:

Madde 41 – (Değişik: 22/7/1981 – 2497/1 md.)

Subay hizmet kadroları aşağıdaki esaslara göre tespit olunur.

 1. a) (Değişik: 18/6/2003 – 4902/22 md.) Her yıl 30 Ağustos tarihinden sonra uygulanacak kadrolar;

rütbe, sınıf (varsa branşı) belirtilerek Milli Savunma Bakanlığı tarafından hizmet ihtiyacına göre tespit edilir.

 1. b) (Değişik: 29/7/1983 – 2870/2 md.) Tespit edilen bu kadrolar içindeki albay miktarı her yıl Yüksek Askerî Şuranın tasvibine sunulur ve Yüksek Askerî Şuraca miktar ile ilgili karar alınır. (Özel kanunları gereğince tespit edilen albay kadroları bu miktarlar dışında tutulur.)
 2. c) (Değişik: 23/6/2016 – 6722/3 md.) Albaylardan Yüksek Askerî Şura tarafından o yıl için hizmet kadrosu fazlası olduğu tespit edilen miktar kadarı 50 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre kadrosuzluktan emekliye sevk edilirler. Ancak bunlardan, aşağıdaki esaslara göre tefrik edilenler, kadrosuzluktan emekliye sevk edilmezler ve (b) bendine göre tespit edilen miktarın dışına çıkarılarak fiili hizmet süreleri iki yıl uzatılır. Bunların müteakip yıllarda da aynı esaslarla hizmet sürelerinin uzatılması için 50 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentleri saklı kalmak şartıyla bu bentteki esaslara göre ayrıca Yüksek Askerî Şura kararı alınır.

Her yıl 30 Ağustos tarihi itibarıyla hizmet ihtiyacı sebebiyle kadrosuzluktan emekliye sevk edilmesi uygun görülmeyen toplam albay miktarı ile bunların yıllara, neşetlere, sınıflara, branşlara veya ihtisaslara göre

kontenjanları, aşağıda belirtilen oranları aşmamak üzere ve neşet mevcutlarına göre dengeli dağılım çerçevesinde Yüksek Askerî Şura kararı ile tespit edilir. Kuvvet komutanlıkları (…) (2) için ayrı ayrı olmak üzere;

I- İlk defa fiili hizmet süresi uzatılacak albay miktarı, o yıl hizmet kadrosu fazlalığı sebebiyle kadrosuzluktan emekliye sevk edilecek toplam albay miktarının %25’ini; bunlar arasından müteakip dönemlerde uzatılacakların miktarı ise bir önceki dönemde uzatma kararı alınmış olanların miktarının %75’ini geçemez.

II- (I) numaralı alt bentte belirlenmiş orana göre hesaplanacak ilk defa fiili hizmet süresi uzatılacak albay miktarı, Milli Savunma Bakanlığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri insan gücü planında belirlenmiş yıllık subay yetiştirme miktarının %3’ünün altında olması hâlinde bu sayıya kadar artırılabilir.

III- (I) ve (II) numaralı alt bentlerde belirlenmiş oranlara göre bulunacak sayıların küsuratlı değerleri yarıma eşit veya yarımdan büyükse bu küsuratlı değerler tama iblağ edilir.

Yüksek Askerî Şura (I) ve (II) numaralı alt bentlerde belirtilen oranları artırmaya yetkilidir.

Her yıl Yüksek Askerî Şura tarafından, hizmet kadrosu fazlası olarak belirlenen albaylar ile daha önceki yıllarda fiili hizmet süresi uzatılmış albaylara 54 üncü maddede belirtilen esaslara göre değerlendirme notu verilir. Sicil notu ortalaması, sicil tam notunun %90’ının (dâhil) üzerinde olması ve ilgilinin talep etmesi kaydıyla hizmet ihtiyacı, yeterlik notu ve Yüksek Askerî Şuraca belirlenmiş kontenjanlar esas alınarak tefrik edilecek albayların fiili hizmet süreleri Yüksek Askerî Şura kararı ile bu bentteki esaslara göre yaş haddine kadar uzatılabilir. Görev süresi uzatılmayanlar ise 50 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre kadrosuzluktan emekliye sevk edilirler.

Bu bent hükümlerine göre hizmete devam ettirilen albaylardan kendi isteği üzerine emekliye ayrılmak isteyenler 50 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre kadrosuzluktan emekliye sevk edilirler.

V – Çok sınıflı kadrolar:
Madde 42 – (Mülga: 7/7/1971 – 1424/12 md.)

ASTSUBAYLAR
V – Kadroların bildirilmesi:
Madde 89 – (Değişik: 2/1/2017-KHK- 681/27 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7073/27 md.)
Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına ait astsubay kadroları, her yıl 30 Ağustos tarihine kadar sınıfı (varsa branşı) belirtilerek Milli Savunma Bakanlığınca tespit edilir.

VI – Çok sınıflı kadrolar:
Madde 90 – (Mülga: 7/7/1971 – 1424/30 md.)

VIII – Müteakip yıllarda terfi:
Madde 92 – (Değişik: 29/9/1988 – 3475/12 md.)
Rütbe terfi edemeyen astsubaylardan:
a) Astsubay çavuş ve astsubay kıdemli çavuşların tamamı,

 1. b) Sicil notu ortalaması, sicil tam notunun % 50 (dahil)’den fazla ve % 60’dan az olan üstçavuş – başçavuşlar,
 2. c) (İptal: Ana.Mah.’nin 31/12/1992 tarih ve E: 1992/40, K: 1992/55 sayılı Kararı ile)
  Hizmete devam ettirildikleri sürece rütbe terfi şartlarını haiz olmak kaydıyla sonraki yıllarda o yıl terfi sırasına girenlerle birlikte 85 inci madde esaslarına göre yeniden terfi işlemine tabi tutulurlar.
  Terfi edenlerin yeni rütbelerindeki bekleme süresinin başlangıcı rütbeye nasıp tarihidir.
  Bunlar yükseldikleri yeni rütbenin bekleme süresine tabidirler.
  (Son fıkra iptal: Ana. Mah.’nin 31/12/1992 tarih ve E: 1992/40, K: 1992/55 sayılı Kararı

ile.)

Y O R U M: Madde-92 ile de astsubaylar için “Kadro-Kadrosuzluk v.b.” artık söz konusu olmadığını anlıyoruz…
—————————————————————
926/Madde-50 b) bendinin 1, 2 ve 3’üncü alt bentleri;
1. (Değişik: 11/2/2014-6519/31 md.) Teğmen rütbesi hariç olmak üzere son on yıl içinde, ikisi farklı birinci ve ikinci sicil üstlerinden olmak üzere üçüncü kez sicil tam notunun %60’ından daha düşük sicil notu alan subaylar,
2. Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilen esaslara göre kendisinden istifade edilemeyeceği sıralı sicil üstlerinin düzenleyeceği sicil belgesi ile anlaşılan subaylar;
3. (Ek: 2/7/2018 – KHK/703/127 md.) Teğmen-Albay rütbesinde bulunanlardan Cumhurbaşkanınca Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılması uygun görülen subaylar;
Hakkında hizmet sürelerine bakılmaksızın T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.

 

Çeşitli nedenlerle Silahlı Kuvvetlerden ayrılacak astsubaylar hakkında yapılacak işlem:

Madde 94 – (Değişik: 7/7/1971 – 1424/33 md.)

(Değişik cümle : 28/6/2001 – 4699/12 md.) Kadrosuzluk, yetersizlik, (…)(2) veya (c) bendinde belirtilen suçlardan hükümlülük nedeni ile aşağıda belirtilen esas ve şartlar dahilinde astsubaylar hakkında Silahlı Kuvvetlerden ayırma işlemi yapılır.

 1. a) Yetersizlik sebebi ile ayırma:
  (Değişik: 11/2/2014-6519/35 md.) Astsubay çavuş rütbesi hariç olmak üzere son on yıl içinde, ikisi farklı birinci ve ikinci sicil üstlerinden olmak üzere üçüncü kez sicil tam notunun %60’ından daha düşük sicil notu alan astsubaylar,
 2. (Mülga: 11/2/2014-6519/35 md.)
 3. Astsubay Sicil Yönetmeliğinde gösterilen esaslara göre kendisinden istifade edilemeyeceği sıralı sicil üstlerinin düzenleyeceği sicil belgesi ile anlaşılanlar;
  Hakkında hizmet sürelerine bakılmaksızın T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.
  —————————————————————————-
  MADDE 35- Anayasa Mahkemesinin 10/6/2022 tarihli ve 31862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan E.:2022/4 ve K.:2022/64 sayılı Karan ile bu Kanunun 12 nci ve 19 uncu maddesinde yer alan “kendilerinden istifade edilememe” hallerinin yönetmelikle düzenleneceği hususu iptal edilmiştir.

İptal kararında kamu personelinin kamu hizmetinden çıkarılmasına ilişkin hususların kanunla düzenlenmesi gerektiği belirtildiğinden, bu kapsamda madde ile “görevde başarısız olma, intibak edememe ve kendilerinden istifade edilememe” hallerinin ayrıntılı olarak düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 38- Anayasa Mahkemesinin 10/6/2022 tarihli ve 31862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan E.:2022/4 ve K.:2022/64 sayılı Karan çerçevesinde madde ile “kendilerinden istifade edilememe” hallerinin ayrıntılı olarak düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu