KANUN NO: 4752 : Astsubay Meslek Yüksekokulları Kanunu Kabul Tarihi: 11/04/2002

SAYIN FAHRETTİN BAĞRI ARŞİVİNDEN

KANUN NO: 4752 : Astsubay Meslek Yüksekokulları Kanunu
Kabul Tarihi: 11/04/2002

Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporlarının müzakeresine başlıyoruz.

10- Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/951) (S. Sayısı: 841)

 

BAŞKAN- Komisyon?.. Burada. Hükümet?.. Burada. Komisyon raporu 841 sıra sayıyla bastırılıp dağıtılmıştır. Tasarının tümü üzerinde; MHP Grubu adına Adana Milletvekili Metanet Çulhaoğlu; şahsı adına, Ankara Milletvekili Oya Akgönenç söz istemişlerdir.

MHP GRUBU ADINA MEHMET METANET ÇULHAOĞLU

21 inci Yüzyıl, belki, 20’nci Yüzyılda yaşanan dünya savaşlarına sahne olmayacaktır; fakat, dünya devletleri arasında mücadele bitmeyecek, sadece, farklı zeminlerde, farklı ve yeni araçlar kullanılarak devam edecektir. Başka bir deyişle, bilimsel, teknolojik ve ekonomik yarışların yaratacağı yeni soğuk savaşlar ile bölgesel çatışmalar neticesi oluşabilecek sıcak savaşların, insanlık âleminin önüne yeni gündemler koyabileceği de gözden ırak tutulmamalıdır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu değerlendirme çerçevesinde, dünya politik ve askerî ortamında meydana gelen ve yakından takip ettiğimiz önemli gelişmeler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, barıştan itibaren, yüksek, caydırıcı özelliğe sahip daha üstün teknoloji ürünü silahları kullanabilen, daha modern ve üstün manevra kabiliyetine sahip bir yapıya kavuşturulmasını zorunlu kılmaktadır.

 

Bu kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetlerini geleceğe hazırlayan en önemli faktörlerden biri de eğitilmiş insan gücüdür; çünkü, bilgi toplumuna geçiş sürecinde, insanlığın itici gücünü, bilgiyle donatılmış eğitimli insanlar oluşturacaktır. Bireyleri yeterli bilgi seviyesine erişmemiş kurumlar ve toplumlar, bu alanda gelişmiş olanlara bağımlı hale gelecektir.

 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin halen icra ettiği ve 21 inci Yüzyılda icra edebileceği vazifeler, yakın ve orta gelecekteki politik, sosyokültürel ve askeri gelişmeler dikkate alınarak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin eğitim sisteminin çerçevesini belirleyen, eğitim ve öğretim vizyonunu içeren ve bu kapsamdaki faaliyetlerine ışık tutan geleceğe yönelik projeleri kapsamaktadır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu kapsamda, bugün Genel Kurulda huzurunuza getirilen Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu Tasarısı nedeniyle, Millî Savunma Bakanlığımızı ve tasarıya emek veren Milli Savunma Komisyonunun Başkan ve değerli üyelerini, Türk Silahlı Kuvvetlerinin değerleri mensuplarını gönülden kutlamak istiyorum.

Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu Tasarısının yasalaşmasıyla birlikte, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bünyesinde önemli bir yer tutan astsubayların eğitim seviyesi iki yıllık ön lisans düzeyine çıkarılmış olacaktır. Bu sayede, Türkiye’nin karşı karşıya kalacağı tehdit ve riskleri önceden görebilecek ve bunlara karşı uygun strateji ve konseptler geliştirebilecek olan lider kadroların teknik desteğini sağlayacak yapının daha da eğitimli olması sağlanacaktır ve bu sayede, eğitimli Türk gençlerimizin emir ve komutasını, yeni, daha eğitimli bir kadronun yapması mümkün olacaktır.

 

Kurulması düşünülen astsubay meslek yüksek okulları, halen mevcut olan astsubay hazırlama okullarının yerini alacaktır. Bu durumda, mevcut olan bina ve tesislerden istifade edileceği için, ilave bir masrafa da ihtiyaç duyulmayacaktır. Dolayısıyla, Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu Tasarısı, bu yönüyle de bütçeye ilave bir yük getirmeyecektir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bilime karşı muhalefet yapmak akıntıya karşı yüzmeye benzer. Akıntıya karşı ilerleme kaydetmek veya aynı konumda durmak mümkün olmayacağına göre, gerilemek kaçınılmaz olacaktır. Sonuç olarak, eğer, bir kimse hangi limana erişmek istediğini biliyorsa, her türlü rüzgar onun için uygundur.

 Bu duygularla, Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu Tasarısının milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diler; Yüce Heyetinizi bir kez daha saygılarla selamlarım.
=====================================================
BAŞKAN- Doğru Yol Partisi Grubu adına, Konya Milletvekili Sayın Mehmet Gölhan; buyurun efendim. Süreniz 20 dakikadır.

DYP GRUBU ADINA MEHMET GÖLHAN (Konya)- Değerli milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz bu yasa tasarısı, ülkemizin en güvenilir ve en güzide bir kurumu olan Türk Silahlı Kuvvetlerine, çağımızın gelişen ve değişen teknolojik bilgileriyle donatılmış teknik ve idarî personel yetiştirilmesini sağlayacağı için, çok önemli bir yasa tasarısı olduğunu belirtmek istiyorum.

Müzakeresini yapmakta olduğumuz Astsubay Meslek yüksek Okulları Kanunu Tasarısı yasalaştığı takdirde, ordumuzun, bilhassa idarî ve teknik hizmetlerinde istihdam edilen astsubayların eğitim seviyesinin yükseltilmesi de sağlanmış olacaktır.

Çağın gereklerine, bilim ve teknoloji alanlarındaki süratli değişmelere ayak uyduracak astsubay yetiştirilerek, daha nitelikli elemanlara sahip olunacaktır. Bugün, Silahlı Kuvvetlerin yapısındaki astsubaylara baktığımız zaman, bu astsubaylarımızın sadece yüzde 10’u dört yıllık üniversite mezunu, yüzde 15’i dört yıllık üniversitelere devam etmekte, yüzde “1’i iki yıllık meslek yüksekokulu mezunu, yüzde 2’si de iki yıllık meslek yüksekokuluna devam etmekte. Yani, böylece, yüksekokullara meslek yüksekokulları dahil devam etmekte olan astsubaylara baktığımız zaman, bunların, toplam yüzde 28’inin bu okullardan üniversiteler dahil mezun olmuş veya okullara devam etmekte olduğunu görüyoruz. Tabiî ki, müzakere etmekte olduğumuz bu tasarı kanunlaştığında, tüm astsubaylarımız yüksekokul mezunu olacaklardır.

 

Astsubaylar, Silahlı Kuvvetlerimizin profesyonel insan gücünün çok önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Astsubaylarımız, subaylarımıza yardımcı olarak Silahlı Kuvvetlerimizde görev yapmaktadırlar. Bugün, astsubaylar, astsubay okullarında yetiştirilmektedir. Astsubay okulları, astsubay hazırlama okulları ve astsubay sınıf okullarından oluşmaktadır. Astsubay hazırlama okullarında lise düzeyinde eğitim ve öğretim verilmektedir; bu okullardan mezun olan öğrenciler, astsubay sınıf okullarında 1 yıl süreyle eğitim ve öğretime tabi olduktan sonra, astsubay çavuş rütbesiyle hizmete başlamaktadırlar. Astsubay sınıf okullarına, sivil lise ve dengi okul mezunları ile meslek yüksekokulu ve fakülte mezunu talebeler de alınmaktadır.

Teknolojik gelişmeler harp silah ve araçlarının gelişmesini etkilediği gibi, aynı zamanda, savaş tekniklerini de etkilemektedir. Bu itibarla, eğitim kurumlarının da teknoloji ve bilim çağına adapte edilmesi zaruridir. Bu doğrultuda, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarına uygun alanlarda yükseköğretim görmüş astsubay yetiştirilmesi için astsubay meslek yüksekokullarının kurulmasına ihtiyaç duyulmuştur.
============================================

AK PARTİ GRUBU ADINA AVNİ DOĞAN (Kahramanmaraş)-

Astsubay okullarının teknik durumunu Sayın Gölhan anlattı. Sayın Dedelek anlattı, MHP milletvekili arkadaşımız geniş olarak anlattı. Bugün astsubayların nasıl yetiştirildiği konusunu, astsubay okullarının yapısını arkadaşlarım anlattı; bundan sonra nasıl yetiştirileceklerini, bu tasarının neler getirdiği konusunu da arkadaşlarımız anlattı. Astsubaylarımızın Türk Ordusu içerisindeki yerine üç arkadaşımız da değindi. Ben, bu konulara değinmek istemiyorum; ama, benim, bu milletin bilmesini istediğim, Yüce Meclisin bilmesini istediğim, eğer, bu dünyada bilmeyenler varsa onların bilmesini istediğim bir gerçek var: Türk Ordusunun iyi yetişmiş olması, Türk Ordusunun iyi bir teknolojiye sahip olması, yalnız Türkiye’nin güvencesi değildir; bütün Ortadoğu’nun güvencesidir, bütün Balkanların, Kafkasların ve dünyanın güvencesidir. Kudüs, 2000 yıllık tarihinde, sadece, Türk Milletinin oraya egemen olduğu dönemlerde istikrar bulmuştur; üç din, yalnız o dönemde rahat olmuştur. Balkanlarda, ne zaman Türkiye’nin siyasî ağırlığı var, o zaman kan dökülmemiştir; Kafkaslar öyle, Kırım’a kadar öyle…

Tasarının, Türk Silahlı Kuvvetlerine, astsubaylarımıza, astsubay olmak için arzu duyan öğrencilerimize, gençlerimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum.

================================================

SP GRUBU ADINA SACİT GÜNBEY (Diyarbakır) – Muhterem milletvekilleri, Silahlı Kuvvetlerimizin, kuvvet komutanlıklarına bağlı, lise dengi okullardan öğrenci alıp, muayyen bir süre eğitim verdikten sonra, astsubay yetiştiren okulları şu anda mevcuttur. Bu kurumlardan, şimdiye kadar, ülkemize ve Silahlı Kuvvetlerimize çok değerli hizmetler veren çok sayıda astsubay yetiştirilmiştir. Bunların çok önemli bir kısmı teknik eleman olup, Silahlı Kuvvetlerimizin destek hizmetlerinde ve teknik donanımında çok önemli görevler yapmışlardır ve gerçekten, çok iyi yetişen bu personelin çok önemli bir kısmı da yabancı dil bilmektedir.

 

Önümüze getirilen bu kanun tasarısıyla astsubay yetiştiren kurumlar, daha iyi bir statüye kavuşturulmak istenmekte iki yıllık meslek yüksekokulu haline getirilmekte, bu kurumlara, üniversite formasyonu kazandırılmaktadır; bu bakımdan bu kanun tasarısını olumlu karşılamaktayız.

================================================================================

DSP GRUBU ADINA EVLİYA PARLAK (Hakkâri)- Değerli arkadaşlar, kısaca, Silahlı Kuvvetlerimizin, özellikle, astsubay sınıfında ki, günün koşullarına göre eğitim noksanlığı vardır teknolojik alanda, harp, silah araç-gereci kullanımı açısından ve diğer bilimsel gelişmeleri takip bakımından olan eğitim eksikliğini gidermeye yönelik bir yasa tasarısıyla karşı karşıyayız.

Bütün konuşmacıları dinledim. İktidarıyla muhalefetiyle tüm sözcü arkadaşlarımız bu yasanın çok gerekli olduğuna ait düşüncelerini ortaya koydular. Biz de, Demokratik Sol Parti olarak, bu yasanın, gerçekten, Silahlı Kuvvetlerin bu sınıfında çok büyük bir gereksinim duyulan bir açığı gidereceğine olan inancımızı vurgulamak istiyoruz.

==============================================
OYA AKGÖNENÇ MUĞİSUDDİN (Ankara)- Mevcut sisteme göre astsubaylar, subayların yardımcısı konumunda olup, özellikle idarî ve teknik hizmetlerde istihdam edilmektedir. Bunlar, Silahlı Kuvvetlerin profesyonel insan gücünün önemli bir kısmını oluşturmaktadır. İyi yetiştirilmiş ve verimli çalışmayı öğrenmiş bir destek grubu, profesyonel anlamda işlerin en verimli şekilde gerçekleşmesinin de bir garantisi olup, başarıyı kolaylaştırmaktadır.

DYP GRUBU ADINA SAFFET KAYA (Ardahan)- Astsubay meslek yüksekokulları kadro ve kuruluşlarının, ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından hazırlanmasını içeren bir kanun teklifi bu. Astsubaylarımızı, ordu içindeki yerleri noktasında, eğitimleri noktasında analiz ettiğimizde, karşımıza çıkan tablo şudur: Yüzde 30’u yüksekokul mezunudur, yüzde 40’ı meslek lisesi, kalan yüzde 30’luk kısım ise lise mezunudur.

Şüphesiz ki, önümüzdeki günler içinde Genelkurmayın, Millî Savunma Bakanlığımızın, bu noktada görüşleri vardır yüksekokulu bitiren astsubaylarımızın özlük haklarının düzeltilmesiyle ilgili mutlaka bir değerlendirme yapılması gerektiği gibi, yine önümüzdeki günler içinde, subaylık noktasında namzet olan astsubaylarımızın, yüksekokulu bitirmiş olan astsubaylarımızın, kadro olarak önlerini açarak, o ihdas edeceğimiz değerlendirmeleri, mutlaka ve mutlaka, bakanlık olarak, Genelkurmay olarak yapmamız gerektiğini düşünüyorum.

 

Bu kanun maddesiyle ilgili de, hiç şüphesiz ki, astsubay meslek yüksekokulları, bilimsel özerkliğe sahip, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, vatan savunmasında çok önemli görevleri yerine getirecek olan muvazzaf astsubay yetiştirecek, ön lisans düzeyinde eğitim ve öğrenim verecek, bilimsel araştırmalar ve yayınlar yapabilecek bir yüksek öğrenim kurumudur. Bunun, mutlaka, astsubaylarımıza ve onların hedeflerine, perspektiflerine, dünya görüşlerine, şüphesiz çok büyük katkıları olacak ve ordumuzda bilim çağını yakalayabilecek argümanların oluşması. Az önce de arz ettiğim gibi, gerçekten, uçakların kaldırılmasında, limanlarda gemilerin hareket etmesinde, bu noktada ordumuzun omurgasını teşkil eden astsubay grubumuzun çok iyi bir şekilde teçhiz edilmesi gerektiğini, Doğru Yol Partisi Grubu adına arz etmek istiyorum ve umuyorum ki, önümüzdeki günler içinde, gerçekten, hem subay namzedi oluşturabilecek yüksekokul mezunlarına kadro açılması hem de -maalesef, astsubaylarımızın derecelerinin çok eksik olduğunu da görmek çok mümkün. Derecelerinin artırılması noktasında bizlerin de astsubaylarımıza maaş farkı anlamında bir değerlendirme yapabilme çalışmasını yerine getirmemiz gerektiğini düşünüyorum.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin teknik sınıfını oluşturan astsubaylarımızın, az önce de söylediğim gibi, tanklarımızın, gemilerimizin yürütülmesi, uçaklarımızın uçurulmasında en büyük ve en zor görevi yaptıkları da çok açıktır ve önümüzdeki günler içerisinde, tekrar, bu özlük haklarıyla ilgili, derecelendirmeyle ilgili, astsubaylarımızın eksik olan yapılanmasıyla ilgili Yüce Parlamentomuza gelebilecek değişikliklerde de bizler, ana muhalefet partisi olarak bizler, gerçekten bu görüşü destekleyeceğimizi ve özellikle, ordumuzun daha modern ve bilimsel çağı daha iyi yakalamış bir duruma gelmesi noktasındaki tüm altyapı oluşumlarında desteğimizi verebileceğimizi ifade ediyorum.
=========================================
AK PARTİ GRUBU ADINA NEVZAT YALÇINTAŞ (İstanbul)- Çok güzel; ama, bu insanları nasıl yetiştireceğiz; Üniversitelerin katkısı şarttır. Sadece Kara Kuvvetleri Komutanlığının elemanlarıyla yahut da başka komutanlıkların elemanlarıyla bu planlama yapılamaz. Biz, bunun müşkülatını çekmişizdir üniversiteler olarak.

Ben, maddede bir değişiklik yapılsın demiyorum Sayın Bakanım; ama, bunu böyle anlamak lazım. Şimdi, böyle olunca, çok kaliteli öğretim üyelerinin elinden çok kaliteli astsubaylar yetiştirilecektir. Hepimiz orduda bulunduk. Astsubaylar daha ziyade teknik kaliteye müteallik branşlarda çalışmaktadırlar ve bunun seviyesinin yüksek olması lazım. Kutluyorum böyle bir şey kurulduğu için. Keşke daha önce kurulsaydı.
==============================

BAŞKAN- Teşekkür ediyoruz efendim tabiî… Yani, zaten, konuşulanlar belli. Zaten, burada, askerlerle, asker kişilerle ilgili kanun çıkarmak gayet güzel oluyor; en kolay, sükûnetle…

SP GRUBU ADINA MEHMET ZEKÎ ÇELİK (Ankara) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu Tasarısının 20’nci maddesi üzerinde, Saadet Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Lise ve dengi okullardan itibaren askerlik mesleğini seçmiş olan, astsubay okullarında “subay yetiştirilmek üzere” belirli bir oranla başarılı olanlar subay olabilme imkânına kavuşturulmalıdır. Ayrıca, astsubay okulu öğrencilerinin eğitim seviyesi yükseltilirken, astsubayların içinde bulunduğu duruma dikkat çekmek istiyorum:

1- Subay ve astsubaylara sicil affı getirilmesi,

2- Silahlı Kuvvetler tazminatının Emekli Sandığı kesintisine tabi tutulması,

3- Aynı kademedeki subay ve astsubaylar arasında çok büyük maaş uçurumu vardır, bunların düzeltilmesi.

4- Çalışma şartları göz önüne alınarak, emeklilik yaş haddinin eski düzeye getirilmesi, yıpranma paylarının eski hale dönüştürülmesi.

5-Albay ve yarbaylara verilen Makam-Görev tazminatının aynı hizmet yılındaki astsubaylara da verilmesi ve emeklilere de yansıtılması.

6-Üniversite bitiren astsubaylara derece ve kademeden başka bir şey verilmemektedir. Oysa, sivil memurlara çok ayrıcalıklı bir işlem yapılmaktadır.

7-Lojman dağıtımındaki adaletsizliğin de ortadan kaldırılması gerekmektedir.

8-Assubaylıktan subaylığa geçişin sicille değil de, eğitim, tahsil ve bilgiye dayalı olması gerekir; çünkü, sicil, her ne kadar sağlam bir temele dayansa da, ikili ilişkiler neticesinde sübjektif unsurlar taşıdığı bilinen bir gerçektir.

9-Sivil sektördeki tüm sağlık tesisleri ve hastanelerde nöbet tutan tüm personel, nöbet parası ve döner sermayeden pay almaktadır. Bu tür bir hakkın astsubaylara da verilmesi.

10-Assubay okulları iki yıllık yüksekokul seviyesine çıkarılmıştır. Zamanı gelince, bunlara, subaylarda olduğu gibi, otomatik olarak 1 inci derece verilecek midir ve geriye yansıtılacak mıdır? Bunun da sağlanmasında yarar görüyoruz.
11-Emekli albaylar makam ve kadrosuzluk tazminatı almaktadır. Aynı hakkın, emekli astsubaylara da verilmesi ya da böyle bir eşitsizliğin ortadan kaldırılması. Tüm bu sorunların sona ermesi için getirilen düzenlemelerin, bize has ve belirli niyetlerle değil de, mutlaka, çağdaş ülkelerde olduğu gibi düzenlemelerin yapılmasıyla astsubaylar ile subaylar arasındaki uçurumun gerek eğitim gerekse statü olarak ortadan kaldırılmasıyla mümkün olacaktır. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
====================================

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI SABAHATTİN ÇAKMAKOĞLU (Kayseri)- Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; huzurlarınıza takdim ettiğimiz Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu Tasarısına ve onun müzakerelerine olumlu katkılarınıza arzı şükran ederim.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin değişik alanlarda başlatmış olduğu yeniden yapılanmanın önemli bir bölümünü teşkil eden astsubay mensuplarımızın eğitim öğretim seviyelerini daha da yükseltici bir düzenleme, böylece, değerli oylarınızla kabul edilmiş bulunuyor. Burada, özetle şunu açıklamak istiyorum: Bazı arkadaşlarımız temas etti, yeni astsubay okulu kuruyor değiliz; mevcut astsubay okullarımız, binaları, donatımları, donanımları, imkânlarıyla zaten vardır, malî bir yük getirecek değildir. Eğitim-öğretim statüsünü geliştiriyoruz.

 Böylece, eski ifadeyle ortaokul, şimdiki uyguladığımız sistemle ilköğretim okullarından itibaren mezun olanlardan alıp da, üç sene astsubay hazırlama okulunda, bir sene de sınıf astsubay okulunda yetiştirdiğimiz sistemin yerine, geçen senelerde kabul ettiğimiz, harp okullarının üniversiteleşen mahiyetiyle de paralel olmak üzere, lise ve dengi okulları mezunlarından alacağız. Böylece, temel bilgileri, kültürleri, eğitimi kazanmış olan gençlerimize, tabiî, askerî ağırlığı olan ve meslekî nitelikleri de kazandırıcı ve geliştirici bir eğitimi tamamladıktan sonra, ordumuzun hizmetine sunacağız.

Ordumuzun, idarî alanda, teknik alanda teknisyen olarak ve çeşitli uzmanlık alanlarındaki eleman ihtiyaçlarını daha üst seviyede kazandırmış olacağız. Bu mutluluğu birlikte yaşadığımız için, tekrar, hepinize teşekkür ediyorum, selam ve saygılarımı sunuyorum.

 

BAŞKAN- Teşekkür ederiz Sayın Bakan.
========================================

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU

Kanun Numarası: 926

Kabul Tarihi: 27/7/1967

 

I –Astsubaylıktan subay olma şartları:

Madde 109 –(Değişik: 3/7/2003-4917/3 md.)Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyacı göz önüne alınarak her sene tespit edilecek kontenjan nispetinde emsali arasında temayüz etmiş en az dört yıl süreli fakülte veya yüksek okulları bitiren astsubaylar; bağlı olduğu kuvvet komutanlığının, Jandarma Genel Komutanlığının veya Sahil Güvenlik Komutanlığının teklifi üzerine kendi sınıflarında veya askerî hâkim sınıfı hariç olmak üzere öğrenimlerinin ilgilendirdiği ihtiyaç duyulan sınıflarda aşağıdaki şartlarla teğmen nasbedilirler :

  1. a) …………………….
  2. b) …………………….
  3. c) …………………….
  4. d) …………………….

==========================================

1/588 Esas No 2 Eylül 1993 tarih ve Prof.Dr.Tansu ÇİLLER imzalı KHK çıkarılmıştı. Bu KHK’nin GENEL GEREKÇE ve MADDE GEREKÇELERİ

GENEL GEREKÇE

Harp okullarından mezun edilecek öğrenci sayısının azaltılması nedeniyle meydana gelecek küçük rütbeli subay ihtiyacı ise, sözleşmeli subaylarla yedek subaydan veya sivil kaynaktan muvazzaf subaylığa ve astsubaylıktan subaylığa geçişin teşvik edilerek artırılmasıyla ve bazı subay kadrolarının sivile dönüştürülmesiyle giderilmeye çalışılacaktır.

  1. d) Diğer taraftan astsubayları daha çok çalışmaya, kendilerini daha iyi yetiştirmeye motive etmek için ve küçük rütbeli subay ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla; astsubaylıktan subaylığa geçişi özendirecek tedbirlerin alınmasına ihtiyaç bulunduğu değerlendirilmektedir. Ülkemizin gelişen eğitim seviyesine paralel olarak, Türk Silahlı Kuvvetlerinde nitelikli insan gücünden istifade etmek için astsubay temin ve yetiştirilmesinde yüksekokul veya fakülte eğitimi gören personelden de astsubay kaynağı olarak yararlanılması gerekli görülmektedir.

MADDE GEREKÇELERİ BÖLÜMÜNDEN

  1. c) TSK’da görev yapan personel karakter ve ahlak yönünden değerlendirilerek mesleğe girmiştir. Karakter ve ahlak yönünden subaylığa layık olmayan personelin astsubay olarak da görev yapması uygun değildir. Bu nedenle 926 s. Kanun’un 109 uncu maddesinde yer alan, <<karakter ve ahlak>> kelimeleri metinden çıkarılmış ve personelin Subay Sicil Yönetmeliğinde belirtilen şartları haiz olması yeterli sayılmıştır.

 YORUM: AFFERİN kedi olalı bir fare yakalamışsınız…!!!

Şimdi ilgili maddeyi görelim izninizle;

I –Astsubaylıktan subay olma şartları:

Madde 109 –(Değişik: 3/7/2003-4917/3 md.)

  1. c) Askerî disiplin, tutum ve davranışları, görevindeki başarısı, meslekî bilgi ve yetenekleri ile genel kültürü bakımından subaylığa lâyık bulunduğu sıralı sicil üstleri tarafından onanmış olmak.

==============================================================================
AYAK UYDURUMAZSAN ÇAĞI KAÇIRIRSIN

Teknolojideki sürekli gelişme, kendisini harp alanlarında da hissettirmekte, harp silah ve araçlarının değişmesi ile birlikte savaş tekniği de gelişmektedir. Dolayısıyla, eğitim sistemleri ve kurumlarını da teknoloji ve bilim çağına uydurmak ve yeni ihtiyaçlara göre geliştirmek gerektiği aşikardır. İçinde bulunduğumuz çağın bilgi çağı olması, gerek bilim ve teknolojide ve gerekse savunma sanayii alanında meydana gelen gelişmeler karşısında günümüzün gelişen ve değişen askerlik anlayışı ve bu alanda yapılmak istenen uygulamalar, bilimsel ve teknik alanda yetişmiş personele olan ihtiyacı artırmaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarına uygun alanlarda yüksek öğretim yapmış astsubay yetiştirmek için astsubay meslek yüksek okulları kurulmasına ihtiyaç duyulmuş ve bu amaçla 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

S O N U Ç: Yetkililer bu konular üzerinde sürekli çalışıldığını ve olumlu adımlar atıldığını ifade ediyorlar. İnşallah öyledir…
================================================

KANUN NO: 4752 : Astsubay Meslek Yüksekokulları Kanunu
Kabul Tarihi: 11/04/2002

Milli Savunma Komisyonu Raporu (4.3.2002)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Türk Silâhlı Kuvvetlerinde eskiden gedikli erbaş olarak görev yapmakta olan astsubayların 1951 yılında 5802 sayılı Kanun ile subay yardımcısı olarak kendi kanunlarına tabi olduktan sonra 1967 yılında 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında modern ordu teşkilâtlanmalarında olduğu gibi subaylar ile beraber yer aldıkları,

Yeni bir kod kanun olan bu tasarının kanunlaşmasını takiben astsubaylara ön lisans eğitimi ve meslek yüksek okulu mezunu statüsünün verileceği ve bunu takiben Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu, Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunlarında yer alan ilgili hususlarda da ileride yeni kanuni düzenlemelerin yapılacağı,
Halen Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görev yapan astsubayların,
– % 10’unun 4 yıllık üniversite mezunu olduğu,
– % 15’inin 4 yıllık üniversite eğitimine devam ettiği,
– % 1’inin 2 yıllık meslek yüksek okulu mezunu olduğu,
– % 2’sinin 2 yıllık meslek yüksek okulu eğitimine devam ettiği,
Böylece toplam olarak % 28’lik bir oranda astsubayın yüksek okul mezunu ve öğrencisi konumunda olduğu,

Tasarının kanunlaşmasını takiben tüm astsubayların bu orana dahil olacakları,

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin profesyonel insan gücünün önemli bir kısmını oluşturan astsubayların halen astsubay hazırlık okulları ve astsubay sınıf okullarında eğitim ve öğretim gördükleri, tasarının kanunlaşmasını takiben bunların kaldırılacağı,  her kuvvet komutanlığı ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde birer astsubay meslek yüksek okulunun kurulacağı,

Günümüzdeki teknolojik gelişmelere paralel olarak savaş tekniği ve savaş araç teknolojilerindeki gelişmelere uyumlu yeni bilgi ve eğitimin astsubaylarımıza da tam olarak verilmesinin amaçlandığı dile getirilmiştir.
Halihazırda 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa göre başarılı astsubaylara subay olma imkânının tanındığı ve her  yıl 10 ila 15 astsubayın bu imkândan yararlandığı,
Böyle bir uygulamaya gidilmesi halinde astsubaylığın geçici bir kadro olarak görüleceği ve bunun da Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan astsubaylık kurumunu zedeleyeceği,

Sivil üniversitelerdeki yatay ve dikey geçiş imkânlarının sınıf ve branş olarak askeri eğitim sisteminde uygulanmasının mümkün olmadığı, kaldı ki sivil meslek yüksek okullarını bitirip de ilgili fakültelere başvuranlara telafi eğitimi uygulandığı, bunu başaranların ise 2 yıl daha eğitim gördükten sonra lisans diplomasına sahip oldukları, astsubayların ise sınıf okullarındaki bir yıllık başarılı öğrenimlerinin yeterli olmasının onlar açısından kazanç sayılabileceği, Şeklinde görüşler dile getirilmiş ve Tasarının 34 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu