15- MESLEKİ YETERLİK SERTİFİKASYONU (MYK PROTOKOL)

MESLEKİ YETERLİLİK  KURUMU VE ULUSAL YETERLİLİK SİSTEMİ

MYK, meslek standartlarını temel alarak, teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek; denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya iliĢkin faaliyetleri yürütmek üzere kurulmuĢtur. Ulusal yeterlilikler, kısaca UY; Ulusal meslek standardı veya uluslararası standartlar temel alınarak hazırlanan, Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu tarafından onaylanan, belgelendirme ve eğitim akreditasyonu süreçlerinde kullanılan dokümandır.

Anahtar Kelimeler: Mesleki Yeterlilik, Ulusal Yeterlilik, Sektör, Ulusal Meslek Standartları.

1.   GİRİŞ:

KüreselleĢme ile birlikte yirminci yüzyıl sanayi devrimi ile baĢlayan endüstrileĢme hızla ilerlemiĢ ve bu durum ağırlıklı olarak makinelerin yer aldığı ancak özünde insanların kontrol ettiği katma değeri yüksek ürün ve hizmetleri sunan üretim süreçlerini ortaya çıkarmıĢtır. Artan nüfus, azalan kaynaklar, rekabet ortamı, savaĢlar, ekonomik ve siyasi geliĢmeler çerçevesinde devletler; güçlü bir ekonomiye sahip olmak ve uluslararası düzeyde sürdürülebilir bir rekabet avantajı elde etmek için farklı arayıĢlara yönelmiĢler ve nitekim ileri teknolojiye sahip, katma değeri yüksek ürün ve hizmet üretimine   önem   vermiĢlerdir.   Ġleri   teknolojiye   sahip   ürün   ve   hizmetlerin üretiminde ise Ģüphesiz en önemli faktör nitelikli insan kaynağı olmaktadır. Nitelikli insan kaynağının yetiĢmesinde ilgili kurum ve kuruluĢların birbiriyle uyumlu mesleki eğitim ve istihdam politikalarını uygulamaları, eğitimin iĢ piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda verilmesi ve eğitim ile istihdam arasındaki iliĢkinin güçlendirilmesi önem arz etmektedir. Ülkemizde nitelikli insan kaynağının oluĢmasında önemli görevler üstlenen Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2006 yılında ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve iĢletmek üzere

 
 
  • MYK Uzmanı T.C. Mesleki Yeterlilik KuruMU

kurulmuĢtur. Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde kurulan Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından ulusal meslek standardı ve ulusal yeterlilik hazırlanmakta, bunlara dayalı sınav ve belgelendirme faaliyetleri yürütülmektedir. Kurum tarafından yürütülen faaliyetler; bireylerin mesleki yeterliliklerinin belgelendirilmesinde, önceki öğrenmelerin tanınmasında ve mesleki ve teknik eğitim programlarının iĢ piyasasının talepleri doğrultusunda güncellenmesi süreçlerinde önemli roller üstlenmektedir.

MYK, meslek standartlarını temel alarak, teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek; denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya iliĢkin faaliyetleri yürütmek üzere kurulmuĢtur. MYK kamu tüzel kiĢiliğine haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli bir kamu kurumudur. Kurumun temel görevi; Avrupa Birliği ile uyumlu “Ulusal Yeterlilik Sistemi”ni kurmak ve iĢletmektir. MYK Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Sektör Komiteleri ve BaĢkanlıktan oluĢan organlara sahiptir. Kurumun en üst karar organı olan Genel Kurulda; eğitim ve istihdamı temsil eden Bakanlıklar, kamu kurumları ile iĢçi, iĢveren ve meslek kuruluĢları temsilcileri yer almaktadır. Sosyal taraf temsilcileri Genel Kurul’da çoğunlukta olup, Genel Kurul olağan toplantıları her yıl Ekim ayında yapılmaktadır. Kurumun yürütme organı olan MYK Yönetim Kurulunda kamu ve sosyal tarafların üçer temsilcisi yer almaktadır. Yönetim Kurulu BaĢkanı, Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilmekte olup, aynı zamanda Kurumun da Başkanıdır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu